Bedre data om urininkontinens

Det digitale væskevandladningsskema øger datakvaliteten og giver patienter bedre diskretion

Urogynækologisk Klinik på Aarhus Universitetshospital behandler blandt andet patienter med urininkontinens. Diagnosticering og behandling af disse patienter kræver data omkring væskeindtag, vandladninger og uheld, som indsamles gennem et væske- og vandladningsskema (VVS). Som en del af et Circular Co-Creation projekt ønskede Urogynækologisk Klinik og Journl A/S at undersøge, hvordan en digital platform kunne bruges til at indsamle bedre data fra patienterne og understøtte klinikerne på afdelingen i behandlingen.

Udfordringen

Afdelingen stod med en række udfordringer. I dag får personalet det nødvendige PRO-data via papir VVS og spørgeskemaer, som patienten skal udfylde løbende i hjemmet. Virkeligheden er dog, at mange patienter finder det besværligt, eller glemmer det og slet ikke får udfyldt de nødvendige data. Det betyder at en stor del af patienternes skemaer er mangelfulde og datakvaliteten er lav. Samtidigt skaber brugen af papirskemaer et stort administrativt arbejde hos afdelingens personale. Særligt lægesekretæren bruger meget tid på indhentning, dokumentation og håndtering af patienternes skemaer. Herudover oplever afdelingen at en væsentlig del af patienterne møder uforberedte op til kontrolbesøg. Det resulterer i at besøg skal omlægges, hvilket er en ressourcekrævende process for både afdelingens personale og patienterne, og noget der kunne undgåes, hvis personalet havde bedre mulighed for at se om patienterne har udfyldt deres VVS inden de møder op på afdelingen.

Videoer klæder patienten på fra start

I et væske- vandladningsforløb skal der foretages en række registreringer af både væskeindtag og vandladninger. Det stiller store krav til patientens vedholdenhed og evne til at registrere konsistent og korrekt. For at sikre forløbet den bedste start, udviklede afdelingen og Journl en række videoer som vises første gang patienten åbner Journl appen.

“Appen sikrer nem adgang til mundtlig, skræddersyet information om udfyldelse af dagbogen og råd om optimale vaner. Alt sammen noget, der kan optimere udredning og behandling for den enkelte patient."
Marianne Glavind-Kristensen, Overlæge, Urogynækologisk Klinik

Introduktionsmaterialet skaber samtidigt tryghed hos patienten, da afdelingen er direkte afsender. På den måde føler patienterne i højere grad en tæt relation til afdelingens personale.

"Det synes jeg var fint. Det gør det mere levende"
Patient, Urogynækologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Øget diskretion for patienterne

En væsentlig faktor inden for urininkontinens er diskretion. Den primære årsag til at patienter ikke registrerer er, at det betyder noget for dem, at deres omgangskreds ikke får kendskab til deres problem. Mange patienter føler sig flove over at skulle udfylde VVS i deres hverdag, og en del ser sig nødsaget til at tage fri på de dage, de skal registrere. Med Journl appen kan patienterne registrere uden oplevelsen at andre kan se det, da de ikke skal gøre det på papirskema. Appen muliggør en højere grad af diskretion, da omverdenen ikke kan se, hvad de foretager sig.

"Den er lettere at gemme, hvis man er nogen steder. Man gider ikke at sidder der med fire sider. Så den er mere diskret"
Patient, Urogynækologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Appens medvirken til at øge diskretionen kan synes som en banal faktor, men den er med til at nedbryde en stor barriere for patienterne og derved forbedre registreringsgrundlaget.

"Jeg synes det var helt vildt fantastisk at bruge den, også fordi jeg har tidligere har brugt væske- og vandlandingsskemaet"
Patient, Urogynækologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Patienter opnår øget indsigt i eget vandladningsmønster

En af de primære hypoteser omkring udviklingen af appen var, at give patienterne indsigt i eget væske- og vandladningsmønster, og at de herved ville blive motiverede og opnår indsigt til bedre selv at kunne håndtere deres problemer. Baseret på patienternes registreringer, angiver appen hvor meget patienterne drikker og tisser hver dag. Denne simple funktion har vist sig værdifuld for mange patienter, da de kan følge med fra dag til dag, og nogle har allerede inden deres kontrolbesøg, justeret deres væskeindtag på baggrund af den øgede viden.

"Det er positivt med en daglig tæller af mit væskeindtag og vandladning. Det gav mig et indblik i mit eget væske-mønster"
Patient, Urogynækologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital
"Tælleren var god. Den gav indblik i mine data og balance mellem væske, jeg indtog og væske, der kom ud"
Patient, Urogynækologisk Klinik, Aarhus Universitetshospital

Høj brugertilfredshed hos patienter

Patienterne der har brugt Journl App udrykker stor tilfredshed og de oplever at den daglige brug af appen fungerer godt og scorer den højt inden for en række parametre:

Indsigt i patienters forberedelsesgrad

Gennem Journl Platform kan lægesekretæren til enhver tid se status på om og hvad patienterne har udfyldt i forløbet. I tilfælde af manglende udfyldelse har lægesekretæren mulighed for at række ud til de patienter, som er i risiko for at møde uforberedte op. Det giver mulighed for at afdeling og patient i fællesskab kan afklare om patienten kan nå at udfylde de krævede registreringer eller om kontrolbesøget skal udskydes. Herved kan afdelingen både hjælpe patienter,  og stærkt reducere spildtid i forbindelse med aflyste kontrolbesøg.

Færre aflysninger af kontrolbesøg

Resultaterne fra pilottesten af Journl Platform på Urogynækologisk Klinik viser en øget compliance hos patienterne. Der har i pilottesten ikke har været uforberedte patienter, som er mødt op til kontrolbesøg, og problematikken omkring aflysninger er derfor helt ophørt på afdelingen. Afdelingen ser derfor en klar effektivisering af administrative opgaver, som direkte resultat af at bruge Journl Platform. Samtidigt understøtter Journl Platform direkte overførsel til Elektronisk Patient Journal, herved erstattes det manuelle scanningsarbejde af papirskemaer, og der spares yderligere tid på unødigt administrativt arbejde.

Perspektiv

På landsplan anslåes der at være i omkring 300.000 som lider af urininkontinens, både kvinder og mænd. Målet er at udbrede Journl Platform til alle landets hospitaler, så vi kan hjælpe og optimere behandlingsforløbet på nationalt plan til gavn for flest muligt.

Deltagere i projektet