Privatlivspolitik

Journl A/S

Beskyttelse af- og fortrolighed omkring dine oplysninger er vigtig. Enversion Journl har derfor udarbejdet denne privatlivspolitik med henblik på at gøre det helt klart, hvordan vi indsamler, bruger og beskytter personlige oplysninger og anden information som håndteres i Enversion Journl's service.

Enversion Journl ApS (CVR-nr. 43251953) er en dansk virksomhed med registreret kontor på Fiskerivej 12, 1. sal, DK-8000 Aarhus C.

Nedenfor er vores privatlivspolitik formuleret. Hvis du ikke finder svar på dine spørgsmål i dette dokument, er du meget velkommen til at kontakte os på følgende mail: Info@journl.dk

Om Journl platformen og privatlivspolitikkens indhold

Journl platformen er sammenhængende web og mobil-applikationer, der hjælper patienter med at dokumentere, vise og kommunikere sygdomstilstande til sundhedsfagligt personale. Denne privatlivspolitik beskriver hvordan vi håndterer personfølsomme oplysninger.

Enversion Journl producerer og ejer Journl platform, (samlet betegnet som “Servicen/vores Service”), som er sammenhængende web og mobil-applikationer, der hjælper patienter med at dokumentere, vise og kommunikere sygdomstilstande til sundhedsfagligt personale.
Vi tager fortroligheden omkring dine personlige oplysninger meget seriøst og forpligter os til at beskytte dem. For at gøre det har vi fastsat procedurer, der sikrer at din information bliver behandlet ansvarligt og i overensstemmelse med gældende lovgivning omkring databeskyttelse og privatliv. Vi er taknemmelige for din tillid, og vil handle derefter.
Denne privatlivspolitik beskriver hvilken information vi indsamler, når du bruger vores Service, hvordan vi bruger den information, samt hvilke muligheder vi tilbyder dig ift. at se, opdatere og kontrollere disse oplysninger.

Identifikation af dataansvarlige og databehandler

Enversion Journl er databehandlere og hospitalet eller den pågældende region er dataansvarlige.

Da du har fået adgang til Servicen, som en del af dit forløb på et hospital, er det hospitalet eller den pågældende region, der fastsætter formål og omfang af behandlingen af dine personlige oplysninger. Det vil sige, at hospitalet eller den pågældende region er dataansvarlige. Når du afgiver personlige oplysninger i  Servicen, er Enversion Journl forpligtet til at følge de instruktioner, som hospitalet eller den pågældende region har udstedt (den dataansvarlige) og skal behandle dine personlige oplysninger udelukkende i henhold til formålene med at tilbyde dig Servicen. Det vil sige, at Enversion Journl er databehandlere.

Typer af oplysninger

“Personlige oplysninger” kan identificere en fysisk person. “Følsomme personlige oplysninger” er særlige kategorier af personoplysninger såsom helbredsoplysninger.

“Personlige oplysninger” er en hvilken som helst information, som vi kan bruge til at identificere en fysisk person. Det inkluderer ikke personlige oplysninger, som er krypteret eller anonymiseret, eller offentligt tilgængelig information som ikke er kombineret med ikke-offentligt tilgængelig information. “Følsomme personlige oplysninger” er information, der lever op til kriteriet for “personlige oplysninger”, men som også afslører a) race, etnisk oprindelse, politisk holdning, religiøs eller filosofisk overbevisning, medlemskab af fagforening eller b) genetiske data, biometriske data med henblik på entydig identifikation, helbredsoplysninger, seksuelle forhold eller orientering, bistandsydelser eller information om straffedomme eller lovovertrædelser. Vi refererer til “Personlige oplysninger” og “Følsomme personlige oplysninger” under den samledebetegnelse “Personlig Data”.

Personlig data som Enversion Journl opsamler

Her finder du en liste over de typer af data Enversion Journl indsamler.

Når du interagerer med os gennem Servicen, indsamler Enversion Journl forskellige typer af Personlig Data og anden information som beskrevet nedenfor:

Sundhedsdata: Enversion Journl indsamler Personlig Data om dit helbred, når du logger ind eller bruger Servicen. Sundhedsdata inkluderer information om diagnoser, medicin, behandling, symptomer etc.

Selvrapporteret Data: Når du bruger Enversion Journl’s Service, indsamler vi selvrapporteret Personlig Data omkring dit helbred, såsom data omkring aktivitet, tidlige faresignaler, medicin og behandlingsmønstre etc.

Kommunikationsdata: Hvis du sender os en forespørgsel - eksempelvis en mail eller telefonopkald med behov for hjælp - forbeholder vi os retten til at offentliggøre, (uden følsomme personoplysninger), denne information internt med henblik på at afklare og respondere på din forespørgsel eller at kunne hjælpe andre brugere.

Vi indsamler ikke Personlig Data fra børn under 13 år. Hvis du får mistanke om, at et barn har afgivet Personlig Data til os uden samtykke fra hans eller hendes forældre eller værge, bedes du kontakte os på info@journl.dk. Hvis vi bliver bekendt med, at et barn under 13 år har afgivet Personlig Data til os, sletter vi det.

Brug af personlige oplysninger og anden information

Her finder du en liste over situationer hvor Enversion Journl anvender data.

Vi anvender de Personlige Data som du afgiver til os i overensstemmelse med denne privatlivspolitik. Enversion Journl vil derfor kunne anvende de Personlige Data indenfor den kontekst, som er beskrevet i dette dokument og særligt uden begrænsning i de følgende situationer.

For at udbyde Servicen: Enversion Journl vil bruge dine Personlige Data til at give dig adgang til at bruge vores Service.

For at præsentere din data for dig: De data der bliver produceret bliver vist i vores Service. Data kan angives som rådata (eksempelvis blødningsregistreringer.) eller behandlet data (aggregeretmålinger af registreringer, korrelationer etc.). Nogle af de funktioner du ønsker at benytte kan kræve en særlig behandling af data.

For at forbedre Servicen: For at kunne forbedre vores Service og sikre tilgængelighed til vores platform, opbevarer vi en fortegnelse over udførte handlinger i en log. Vi behandler aldrig dine data, når de kan identificere dig direkte med mindre, du har givet os samtykke til det, f.eks. hvis vi skal løse et problem, som du har gjort os opmærksomme på.

For at kommunikere information til dig: Vi kan bruge bestemte data til at give dig information om vores Service, såsom nye funktioner eller undersøgelser, som du frit kan deltage i.

For at udarbejde statistik og aggregerede data analyser: Vi tror på, at data kan tjene et større fælles formål. Derfor kan der blive udarbejdet statistik og analyser på baggrund af indsamlet data. Personlig Data vil blive anonymiseret inden brug. Data vil særligt blive brugt til at: (i) Forbedre Servicen gennem løbende forskning og udvikling; (ii) demonstrere, dokumentere og offentliggøre effekten af personlig sundhedsteknologi for de specifikke sygdomstilstande som vi understøtter på et givent tidspunkt, såsom patienter med blødersygdomme, urin og/eller fækalinkontinens, senfølger til brystkræft (iii) klinisk forskning ift. evidensen for behandling af de sygdomstilstande som Servicen understøtter.

For at overholde gældende lovgivning: Vi opbevarer dine data for at kunne overholde gældende, dansk lovgivning. Dette indebærer, at vi fører en log over brug af dine Personlige Data.


Dine rettigheder i forhold til beskyttelse af dine personlige oplysninger

Her finder du en liste over dine rettigheder i forbindelse med vores håndtering af Personlige Data.

Ret til sletning: Det er muligt at slette din profil. De data der identificerer dig direkte såsom navn, email, telefonnummer etc. vil blive slettet fra vores produktionsservere. Personlig Data kan blive opbevaret i backup systemer i op til 3 måneder efter, du har fjernet din profil. Journl beholder ikke-personhenførbart data i anonymiseret tilstand.

Ret til indsigt: Du har ret til at vide hvilke oplysninger vi opbevarer om dig. Ved en skriftlig forespørgsel har du til enhver tid ret til at modtage information vedrørende vores behandling af dine Personlige Data, f.eks. hvilke data vi har registreret, formålet med behandlingen, og hvem disse data har været- eller vil blive videregivet til.

Ret til dataportabilitet: Du har ret til at få udleveret de Personlige Data, som du har afgivet til os i et struktureret, almindeligt anvendt og maskinlæsbart format samt til at overføre dem til en anden dataansvarlig.

Ret til berigtigelse: Du har ret til at få rettet ukorrekt Personlig Data om dig i vores system uden unødig forsinkelse. Hvis du bliver opmærksom på, at der er fejl i de data, vi har registreret om dig, opfordrer vi dig til at kontakte os på skrift, så vi kan rette dine data.

Ret til begrænsning af behandling: Du har ret til at begrænse vores behandling af dine Personlige Data, f.eks. hvis du bestrider nøjagtigheden af dine Personlige Data.

Ret til at indvende mod automatisk behandling: Du kan med en legitim grund gøre indvending mod at Personlig Data, der identificerer dig, benyttes til at udføre automatiserede behandlinger i systemet, herunder profilering der har juridisk eller signifikant betydning for dig. Hvis du indvender mod at dine data benyttes, vil Enversion Journl ikke længere behandle dine data, medmindre vi kan fremvise overbevisende og legitime grunde til at fortsætte behandlingen, eksempelvis for at behandle eller beskytte et juridisk krav.

Ret til at tilbagetrække samtykke: Du kan til enhver tid tilbagetrække dit samtykke til, at vi må behandle dine Personlige Data. Hvis du tilbagetrækker dit samtykke, skal du være opmærksompå, at vi under særlige omstændigheder, f.eks. hvor vi har en anden legitim grund til at behandle dine data, har ret til fortsat at behandle dem. Vi vil informere dig i sådanne tilfælde.

Ret til at klage: Du kan til enhver tid indgive en klage til en tilsynsmyndighed angående vores behandling af dine Personlige Data. Den danske tilsynsmyndighed er Datatilsynet, Borgergade 28,5, 1300 København K.


Overførsel af personlige oplysninger til tredjepart

Personlig Data overføres ikke til tredjepart ud over hospitalet eller den pågældende region hvis ikke det er anonymiseret.

Personlig Data vil ikke blive solgt, leaset, overgivet, delt eller på anden vis tilgået af- eller til tredjepart ud over til Enversion Journl, som behandler data og underdatabehandlere som Enversion Journl beror på for at kunne udføre særlige aspekter af disse behandlingsaktiviteter. På foranledning af en forespørgsel fra dig og med dit samtykke, kan vi udlevere Personlig Data til sundhedsfagligt personale og dine behandlere. Anonymiseret, aggregerede og statistisk data kan blive overført eller delt med tredjepart.

Sikkerhed

Dine data opbevares i EU og er beskyttet af sikkerhedsforanstaltninger der lever op til markedsstandarderne.

Dine data opbevares på servere lokaliseret i Danmark eller en anden EU medlemsstat. Dine Personlige Data, som er indsamlet af Enversion Journl, er beskyttet af organisatoriske, fysiske og logiske sikkerhedsforanstaltninger og kan ikke blive videregivet til uautoriseret personale. Fjernadgang til servere er yderst begrænset og sikret efter markedsstandarder.
Data i Journl appen på din smartphone er beskyttet med en PIN-kode eller touch ID. Al datatrafik via internettet mellem Journl appen og Journl serveren er beskyttet af en stærk kryptering.
NB din brug af internetudbyder vil være omfattet af nogle andre særskilte betingelser for brug. Vær særligt opmærksom på, at internetudbyderens håndtering af data ikke er omfattet af denne privatlivspolitik og dermed ikke er Enversion Journl’s ansvar.


Sletning af personlige oplysninger

Vi sletter automatisk information om dig hvis du ikke bruger vores service.

Hvis du ikke bruger vores service i en sammenhængende periode på et år, sletter vi automatisk den information, som vi har registreret om dig. Dog opbevarer vi visse Personlige Data for en længere periode, hvis dette er nødvendigt for udøvelse af forsvar af juridiske krav eller i tilfælde af, at vi er forpligtet hertil efter loven.

Ændringer i privatlivspolitikken

Ved ændringer i privatlivspolitikken vil du blive bedt om at erklære dig enig for fortsat at kunne bruge Servicen.

Vi forbeholder os retten til at ændre hele eller dele af denne privatlivspolitik uden varsel. Du vil blive informeret om sådanne ændringer i en notifikation i Servicen og blive bedt om at erklære dig enig i sådanne ændringer. Brug af Servicen indebærer, at du fuldt ud accepterer eventuelle ændringer af privatlivspolitikken. Hvis du har nogen som helst spørgsmål til Journl´s privatlivspolitik, er du meget velkommen til at kontakte os.

Kontaktinformation

Hvis du har spørgsmål eller kommentarer til denne privatlivspolitik, så kontakt os gerne på:

Enversion Journl ApS
Fiskerivej 12, 1. sal
DK-8000 Aarhus C
E-mail: info@journl.dk
Telefon: +45 70 23 26 20